fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě eBooku (elektronické knihy), online kurzu apod. (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.zdravesnicole.cz vyplněním a odesláním objednávky.

  I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

  Nicole Lukášková, Ph.D.
  Sídlištní 18D
  165 00 Praha 6
  Česká republika
  IČO: 71769722
  nicole@zdravesnicole.cz

  V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

  I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

  I.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

  I.5 V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

 3. Objednávka
 4. II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se předmětu koupě, a to na stránkách www.zdravesnicole.cz – vždy u příslušného produktu. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím prodejního systému www.simpleshop.cz. Kupující je povinen objednávku pečlivě vyplnit (zadat všechny potřebné fakturační údaje), před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.zdravesnicole.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 5. Kupní cena, daňový doklad
 6. III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.zdravesnicole.cz (u příslušného produktu) najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

  III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 7. Způsob a forma platby
 8. IV.1 Způsob platby: Platební metoda převodem na učet.

  IV.2 Možnosti plateb:

  • Klasickým bankovním převodem na korunový účet prodávajícího (převedení peněz v časovém intervalu dle podmínek jednotlivých bank).

  IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platbu na splátky neakceptujeme.

 9. Způsob dodání předmětu koupě
 10. V.1 Po spárování platby je kupující přesměrován na stránku s možností stažení předmětu koupě, tj. eBooku, případně jsou mu poslány e-mailem přístupové údaje do členské sekce online kurzu. V případě platby kartou nebo online zrychleným bankovním převodem se tak stane automaticky ihned po zaplacení, v případě platby klasickým bankovním převodem obdrží kupující po připsání peněz na účet e-mail s odkazem na stránku s možností předmět koupě stáhnout nebo s přístupovými údaji.

  V.2 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese www.zdravesnicole.cz u příslušného produktu), si může stáhnout po zaplacení pomocí odkazů přímo ve vlastním eBooku, na stránce online kurzu nebo mu přijdou odkazy v e-mailu (dle typu produktu).

 11. Odstoupení od smlouvy
 12. VI.1 Za předmět koupě prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, vrátím mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, peníze v plné výši.

  VI.2 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: nicole@zdravesnicole.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu koupě a peníze převedeny zpět na účet kupujícího.

 13. Odpovědnost
 14. VII.1 Odpovědnost za obsah webu: webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 15. Ochrana údajů
 16. VIII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

  VIII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

  VIII.3 Na požádání kupujícímu podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o něm zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

  VIII.4 Možnost odhlášení: Údaje o kupujícím chci použít k tomu, abych ho mohla informovat o nových článcích na webu https://www.zdravesnicole.cz, mých produktech a službách, případně zjistit názor kupujícího na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Odesláním objednávky (případně odesláním formuláře při stahování eBooku zdarma) kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v tomto smyslu. Pokud by nesouhlasil, může mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru může kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

  VIII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.zdravesnicole.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

 17. Závěrečná ustanovení
 18. IX.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

  • Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
  • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

  IX.2 Účinnost: Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.9. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.zdravesnicole.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.